Faq | Baza wiedzy | Rejestracja | Logowanie | Sobota, 10-05-2014, 11:00
Start / Baza Wiedzy
Baza Wiedzy
A B C D E F G H I J K L M N O P R T U W X Y Z
TA-100
Jeden z indeksów giełdy papierów wartościowych w Tel Avivie. W jego skład wchodzą akcje 100 spółek o największej kapitalizacji.
Termin zapadalności
Dzień, w którym - zgodnie z umową - klient winien spłacić kredyt lub inne zobowiązanie finansowe.
Terms of trade
Stosunek cen eksportu danego kraju do cen jego importu. Gdy ceny eksportu rosną szybciej niż ceny importu, terms of trade wzrasta. Oznacza to, że za jednostkę eksportu kraj dostaję więcej jednostek importu, co jest zwykle interpretowane jako poprawa sytuacji kraju w handlu międzynarodowym.
Towary
Dobra ekonomiczne które służą realizacji potrzeb konsumentów, występujące w formie materialnej, a więc możliwe do składowania, transportu i sprzedaży w miejscu innym niż miejsce produkcji.
Towarzystwa ubezpieczeniowe
Towarzystwa ubezpieczeniowe są to instytucje sektora finansowego, które ubezpieczają klientów lub ich własność od ryzyka zdarzeń losowych takich jak śmierć, inwalidztwo, koszty leczenia, nieszczęśliwe wypadki, klęski żywiołowe lub kradzież. Ubezpieczenia dzielimy na ubezpieczenia na życie i majątkowe. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują także świadczenia emerytalne w połączeniu z ubezpieczeniem na życie.

Towarzystwa ubezpieczeniowe przejmują na siebie ryzyko zdarzeń losowych od klientów w zamian za okresową opłatę, zwaną składką, która ma pokryć oczekiwaną wartość roszczeń i dodatkowo zapewnić towarzystwu zysk. Korzystając z metod statystycznych, towarzystwa ubezpieczeniowe wyliczają prawdopodobieństwo danego typu zdarzenia losowego i na tej podstawie ustalają wysokość składki za polisę, czyli umowę o formie i wielkości wypłacanych środków jej właścicielowi albo osobom przez niego wskazanym (tzw. uposażonym) w przypadku zajścia danego zdarzenia losowego. Klienci decydują się opłacać składki, gdyż wolą ograniczyć ryzyko dużych strat finansowych związanych ze zjawiskami losowymi.

W odróżnieniu od banków komercyjnych, do których klient może wpłacać depozyty w dowolnym czasie, towarzystwa ubezpieczeniowe otrzymują fundusze okresowo na podstawie umowy z klientem (np. w Polsce auto casco płaci się najczęściej raz albo dwa razy w roku, podobnie jest ze składką za ubezpieczenie na życie). Znając rozkłady prawdopodobieństwa określonych zdarzeń, towarzystwa te potrafią przewidzieć ze sporą precyzją, ile świadczeń i kiedy będą musiały wypłacić w przyszłości, więc nie muszą martwić się o utratę środków tak bardzo jak banki, w których poziom wypłat funduszy zależy wyłącznie od woli depozytariuszy. W związku z tym płynność aktywów finansowych nie ma dla nich takiego istotnego znaczenia jak dla banków. Towarzystwa ubezpieczeniowe starają się inwestować zgromadzone środki w długoterminowe instrumenty finansowe takie, jak długoletnie obligacje skarbu państwa, miast lub firm, rzadziej w akcje, których udział w portfelach inwestycyjnych towarzystw ubezpieczeniowych jest mały ze względu na większe ryzyko wahań cen. Towarzystwa, które zajmują się prowadzeniem polis majątkowych, z reguły inwestują w bardziej płynne aktywa niż towarzystw ubezpieczeń na życie, gdyż ponoszą wyższe ryzyko strat z uwagi na ryzyko np. klęski żywiołowej.
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Zakład ubezpieczeń, który ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności, jedna z dwóch form prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. Drugą, prawnie dozwoloną w Polsce, jest spółka akcyjna o określonym kapitale.
Traktaty Rzymskie
Dwa traktaty podpisane w dniu 25 marca 1957 roku, ustanawiające Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euroatom). Traktaty były efektem wielomiesięcznych negocjacji zapoczątkowanych tzw. raportem Spaaka, podpisały je Niemcy, Francja, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg. Weszły w życie w 1958 roku, podpisano je na 50 lat.
Traktat z Maastricht
(ang. Treaty of Maastricht). Traktat o Unii Europejskiej podpisany w lutym 1992 r. Wszedł w życie w listopadzie 1993 r. Traktat ustanawiał Unię Europejską i zakładał etapowe wprowadzanie w życie jednolitej polityki pieniężnej, a następnie utworzenie strefy jednolitej waluty (euro).
Traktat z Nicei
(ang. Treaty of Nice). Podpisany w dniu 11 grudnia 2002 r. stanowił uzgodnienie niezbędnych - z punktu widzenia przyszłego rozszerzenia UE reform instytucjonalnych, które nie zostały rozstrzygnięte w Traktacie Amsterdamskim z 1997 r.; za trzy najważniejsze kwestie uznano: ustalenie liczby głosów w Radzie UE, system podejmowania decyzji kwalifikowaną większością głosów oraz skład Komisji Europejskiej.
Transakcje gotówkowe
Transakcje dokonywane przy użyciu banknotów i monet nominowanych w jakiejś walucie, np. złotych.
Transfery
Wszelkie płatności nie związane ze sprzedażą/zakupem towarów, usług lub czynników produkcji, ani z powstaniem należności/zobowiązania finansowego. Przykładem transferu jest wypłata zasiłku z tytułu ubezpieczenia społecznego, albo przekazany w formie pieniężnej prezent jednego gospodarstwa domowego dla innego.
Transza
Rata, część.
Trend
Tendencja zmian zjawiska w czasie. Określa dominujący kierunek zmian, ignorując krótkotrwałe wahania o przejściowym charakterze.
Trend horyzontalny (boczny)
Tendencja stabilizacji badanego zjawiska w czasie. Jego wartości mogą ulegać krótkookresowym spadkom i wzrostom, cały czas jednak wahając się wokół jednej wartości.
Trend spadkowy
Tendencja obniżania się w czasie wartości badanego zjawiska. Mogą one przejściowo wzrastać, jednak ich średni poziom stopniowo się obniża.
Trend wzrostowy
Tendencja zwiększania się w czasie wartości badanego zjawiska. Mogą one przejściowo spadać, jednak ich średni poziom stopniowo się podwyższa.
Trójkąt Weimarski
Formuła stałych spotkań władz Francji, Niemiec i Polski, powstała w 1991 r. przede wszystkim w celu wsparcia integracji Polski ze strukturami euro-atlantyckimi i włączeniu jej w główny nurt polityki europejskiej. Po akcesji Polski do NATO i Unii Europejskiej pierwotna formuła Trójkąta Weimarskiego uległa wyczerpaniu. Obecnie Trójkąt służy umacnianiu współpracy między krajami go tworzącymi, jest też forum dyskusji o kwestiach dotyczących funkcjonowania Unii Europejskiej.
Trująca pigułka
(strategia ochrony przed wrogim przejęciem) – zapis w statucie spółki, regulacja prawna lub działania zarządu spółki sprawiające, że podmiot dążący do wrogiego przejęcia nie będzie mógł w rzeczywistości wpływać na działalność spółki, lub że w razie dokonania przejęcia wartość spółki znacznie się obniży.
Kto przegląda forum
Na forum jest: 3 użytkowników | 0 zarejestrowanych | 3 gości (bazuje na użytkownikach aktywnych w ciągu ostatnich 3 minut)
Najwięcej użytkowników online (778) było 02-08-2011
Statystyki
Liczba wątków: 5808 | Liczba komentarzy: 21360 | Liczba użytkowników: 3277 | Najnowszy użytkownik: kosecki-michal
Logowanie
Nazwa użytkownika: Hasło:
Zaloguj mnie automatycznie przy każdej wizycie
Szukaj na forum