Faq | Baza wiedzy | Rejestracja | Logowanie | Sobota, 10-05-2014, 11:00
Start / Baza Wiedzy
Baza Wiedzy
A B C D E F G H I J K L M N O P R T U W X Y Z
Zastaw na prawach
Forma zabezpieczenia kredytu udzielanego przez Bank, polegająca na ustanowieniu przez kredytobiorcę zastawu na prawach. Zastaw taki może być ustanowiony tylko na prawach zbywalnych. Zastaw może zostać ustanowiony w szczególności na: prawach do papierów wartościowych; prawach do udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, prawach do wkładu oszczędnościowego / terminowego/ lub potwierdzonych dokumentem w postaci książeczki oszczędnościowej certyfikatem depozytowym lub bonem oszczędnościowym. Nie można ustanowić zastawu np. na prawie użytkowania, prawie odkupu, prawie pierwokupu, prawie do jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, prawie do wynagrodzenia za pracę, prawie dożywocia oraz na innych prawach niezbywalnych.
Zastrzeżenie karty
nieodwołalne oświadczenie mające na celu uniemożliwienie korzystania z karty.
Zastaw
Forma zabezpieczenia kredytu polegająca na ustanowieniu na rzecz Banku zastawu na rzeczach ruchomych, na mocy której Bank będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy z wyjątkiem tych, którym z mocy ustawy przysługuje pierwszeństwo szczególne określone w art. 1025 Kodeksu postępowania cywilnego.
Zadłużenie przeterminowane
Kwota kapitału, rata kapitałowa, a w przypadku pożyczek długoterminowych również rata odsetkowa niespłacona w terminie określonym w umowie, czy też wyznaczonym przez Bank, albo spłacona w niepełnej wysokości.
Zastaw rejestrowy
W celu zabezpieczenia kredytu można ustanowić na rzecz Banku zastaw rejestrowy. Zastawem rejestrowym można zabezpieczyć każdą wierzytelność pieniężną w szczególności z tytułu kredytu, pożyczki, gwarancji lub poręczenia, wyrażoną w pieniądzu polskim lub walucie obcej. Wierzytelność przyszła lub warunkowa może być zabezpieczona zastawem rejestrowym tylko do określonej w umowie zastawniczej najwyższej sumy zabezpieczenia. Zastaw rejestrowy regulują przepisy Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów przepisy wykonawcze do niej oraz przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zastawu. Przedmiot zastawu może pozostać w posiadaniu kredytobiorcy.
Żyrant
Patrz: poręczyciel
Zabezpieczenie kredytu
Formy ograniczania ryzyka związanego z ewentualnością niespłacenia kredytu przez klienta, takie jak np. cesja, zastaw, hipoteka, weksel, poręczenie czy gwarancja.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Państwowa jednostka organizacyjna wyposażona w osobowość prawną. ZUS ustala obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyznaje uprawnienia do świadczeń oraz określa zasady ich wypłacania, pobiera składki na ubezpieczenia społeczne, prowadzi rozliczenia z zakładami pracy i innymi jednostkami z tytułu wypłacanych przez nie świadczeń podlegających finansowaniu przez ZUS, kontroluje wykonywanie przez zakłady pracy obowiązków w zakresie ubezpieczenia społecznego.
Zastaw bankowy
Forma zabezpieczenia zobowiązania, ustanawiana zwykle na rzeczy, którą - w razie potrzeby - łatwo jest sprzedać. Zastawem mogą być np. papiery wartościowe (akcje czy obligacje).
Zmienna stopa procentowa
Stopa procentowa, której wysokość może być zmieniana w zależności od zmian stóp rynkowych; punktem wyjścia do wyliczania takich stóp są zwykle stopy z rynku międzybankowego (np. WIBOR czy EURIBOR).
Zobowiązania długoterminowe
Zadłużenie, którego termin spłaty jest dłuższy niż 12 miesięcy.
Zobowiązania krótkoterminowe
Ogół zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Zobowiązanie
Stosunek prawny, w którym jedna strona (wierzyciel) może żądać od drugiej (dłużnika) określonego zachowania (świadczenia). Dłużnik obowiązany jest to świadczenie spełnić.
Zrównoważony budżet
Budżet, w którym wydatki są równe dochodom.
Zwrot podatku
Zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, a także inne formy zwrotu podatku przewidziane w przepisach prawa podatkowego.
Zysk brutto
Zysk z działalności gospodarczej firmy po uwzględnieniu strat i zysków nadzwyczajnych, czyli wyniku finansowego zdarzeń trudnych do przewidzenia i nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności.
Zysk netto
Zysk brutto firmy pomniejszony o podatek dochodowy.
Zysk z działalności gospodarczej
Obejmuje wszelkie przychody i koszty związane z działalnością gospodarczą firmy: różnica między sumą zysku z działalności operacyjnej i przychodami finansowymi, a kosztami finansowymi.
Kto przegląda forum
Na forum jest: 3 użytkowników | 0 zarejestrowanych | 3 gości (bazuje na użytkownikach aktywnych w ciągu ostatnich 3 minut)
Najwięcej użytkowników online (778) było 02-08-2011
Statystyki
Liczba wątków: 5808 | Liczba komentarzy: 21360 | Liczba użytkowników: 3277 | Najnowszy użytkownik: kosecki-michal
Logowanie
Nazwa użytkownika: Hasło:
Zaloguj mnie automatycznie przy każdej wizycie
Szukaj na forum