Faq | Baza wiedzy | Rejestracja | Logowanie | Sobota, 10-05-2014, 11:00
Start / Baza Wiedzy
Baza Wiedzy
A B C D E F G H I J K L M N O P R T U W X Y Z
Weksel własny in blanco
Weksel własny in blanco jest papierem wartościowym o określonej ściśle przez prawo formie, charakteryzujący się tym, że umieszczenie na nim podpisu stanowi podstawę i przyczynę zobowiązania wekslowego. Jest on częściowo wypełniony przez wystawcę, jednak zawierać powinien: nazwę weksel w samym tekście dokumentu w języku, w jakim go wystawiono; podpis wystawcy weksla, w przypadku składania weksla wraz z poręczeniem podpis poręczyciela, klauzulę dodatkową bez protestu (nieobligatoryjnie); określenie charakteru weksla -weksel własny (sola weksel), bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty, oznaczenie domicyliatu (miejsca płatności weksla).
WIBOR
Warsaw Interbank Offered Rate stawka oprocentowania oferowanych pożyczek w PLN, ustalana w dni robocze około godziny 11.00 czasu lokalnego na warszawskim rynku międzybankowym i publikowana w systemie informacyjnym Reuters na stronie WIBO lub stronie zbiorczej WIBOR.
Wypłata kredytu w transzach
Jeżeli udzielony kredyt wypłacany jest w transzach następna transza kredytu może zostać wypłacona po zbadaniu prawidłowości wykorzystania transzy poprzedniej, a także po spełnieniu innych warunków, od których uzależniono wypłatę następnej transzy.
Wadium
Kwota zabezpieczająca spełnienie warunków umowy, której wpłacenie często jest warunkiem przystąpienia do przetargu, licytacji itp.
Waloryzacja rent i emerytur
Podwyższanie w celu zachowania co najmniej ich realnej wartości wskutek wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Waluta rezerwowa
Waluta, w jakiej dany kraj przechowuje swoje rezerwy walutowe, będące międzynarodowymi środkami płatniczymi utrzymywanymi w banku centralnym w celu finansowania ujemnego salda bilansu płatniczego lub stabilizowania wahań kursu walutowego; banki komercyjne natomiast utrzymują rezerwy walutowe w celu zapewnienia sprawnej obsługi klientów.
Waluta transakcyjna
Waluta wykorzystywana do rozliczeń transakcji międzynarodowych na rynku towarowym i walutowym; jeśli walutą transakcyjną nie jest waluta jednej ze stron transakcji, wówczas wykorzystuje się inną, silną i stabilną walutę.
Warrant
Finansowy instrument pochodny; prawo do kupna (warrant call) lub sprzedaży (warrant put) instrumentu bazowego po z góry ustalonej cenie w ustalonym terminie w przyszłości. Warranty to szczególne przypadki opcji, których wystawcami są instytucje finansowe lub spółki giełdowe.
WARSET
System komputerowy obsługujący notowania na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Do jego podstawowych funkcji należą: przyjmowanie zleceń od domów maklerskich, kojarzenie zleceń w celu zawarcia transakcji oraz wysyłanie informacji o zawartych transakcjach do domów maklerskich.
Wartość odtworzeniowa
Bieżący koszt zakupu lub wytworzenia przedmiotów tego samego rodzaju i zbliżonej jakości.
Wartość pieniądza w czasie
Teoria użyteczności wskazuje, że ludzie bardziej cenią sobie możliwość konsumpcji danej ilości dóbr wcześniej niż później. W związku z tym za pożyczenie od kogoś pieniędzy, co jest równoważne z odłożeniem przez tą osobę konsumpcji na później, trzeba zapłacić. Wartość pieniądza zmienia się w zależności od czasu, w którym możemy go użyć. Miarą zmian wartości pieniądza w czasie jest stopa procentowa.
Wartość rzeczywista
Wartość odtworzeniowa pomniejszona o stopień technicznego zużycia.
Wartość wewnętrzna (Intrinsic Value)
Wartość określająca zarobek posiadacza opcji in-the-money gdyby ją wykonał; dla opcji call, która jest in-the-money, wartość wewnętrzna jest równa różnicy między bieżącą ceną instrumentu bazowego a wartością wykonania opcji, natomiast dla opcji put in-the-money jest to różnica między ceną wykonania opcji a aktualną ceną rynkową instrumentu bazowego.
WIBID
(Warsaw Interbank Bid) średnia wartość oprocentowania, po jakiej banki komercyjne są gotowe pożyczyć pieniądze innym bankom na międzybankowym rynku niezabezpieczonych kredytów i depozytów w Polsce.
WIBOR
Warsaw Interbank Offered Rate - stawka oprocentowania depozytów międzybankowych w Warszawie. Jest to oprocentowanie, po jakim banki udzielają pożyczek innym bankom. Inaczej mówiąc jest to cena pieniądza na rynku polskim, określająca średni koszt pieniądza w danym dniu na dany okres.
Wiek emerytalny
Określony ustawowo wiek, po osiągnięciu którego możliwe (lecz nie konieczne) jest przejście na emeryturę. Obecnie obowiązujące normy to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.
Wielki Kryzys
Globalny kryzys gospodarczy w latach 1929 - 1933. Symbolicznym początkiem recesji był krach na giełdzie nowojorskiej („czarny wtorek”). W rezultacie recesji gwałtownie spadł PKB większości krajów świata, wzrosło do ogromnych rozmiarów bezrobocie, a handel światowy niemal zamarł. Reakcją na Wielki Kryzys było pojawienie się koncepcji ekonomicznych Keynesa.
Wierzytelność
Przysługujące wierzycielowi uprawnienie do domagania się od dłużnika świadczenia (w pieniądzu lub w naturze).
WIG
Warszawski Indeks Giełdowy, główny indeks cen Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
WIG20
Indeks giełdowy, w którego skład wchodzi dwadzieścia największych i najbardziej płynnych spółek giełdowych.
Windykacja
Dochodzenie własności na drodze sądowej w oparciu o przepisy prawa; w praktyce gospodarczej - wszelkie działania (w granicach prawa) prowadzące do ściągnięcia należności.
WIRR
Warszawski Indeks Rynku Równoległego – jeden z indeksów Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, obejmujący małe spółki. W marcu 2007 zastąpiony indeksem sWIG80.
Własność prywatna
Podstawowe prawo wolnej przedsiębiorczości, które gwarantuje osobie prywatnej możliwość pełnego korzystania i dysponowania dobrami do niej należącymi.
Wolna przedsiębiorczość
System gospodarczy oparty na prywatnej własności, konkurencji, oraz na motywie zysku.
Wolny rynek
Rynek, który funkcjonuje w warunkach wolnej konkurencji.
Wspólny Rynek
Forma integracji gospodarczej, której początki sięgają XVIII w. Jej zasadą jest wzajemne zniesienie między poszczególnymi państwami barier handlowych i ograniczenie wszelkich utrudnień we wzajemnej wymianie gospodarczej, swobodny przepływ towarów, kapitałów i osób, wymienialność walut. W tym celu znosi się między państwami członkowskimi danej wspólnoty cła, ustanawia wspólną zewnętrzną taryfę celną, często prowadzi się wspólną politykę finansową, koordynuje plany rozwoju rolnictwa i przemysłu. Za właściwego prekursora wspólnego rynku uważa się Związek Celny Państw Niemieckich (Zollverein, 1834-1867).
WTO - World Trade Organization
Światowa Organizacja Handlu - międzynarodowa instytucja promująca wolny handel; utworzona w 1994 roku, następczyni GATT; Polska należy do państw założycielskich WTO.
Wrogie przejęcie (Hostile Takeover)
Nabycie przedsiębiorstwa wbrew woli jego zarządu lub rady nadzorczej. Dotyczy przede wszystkim spółek publicznych notowanych na giełdach papierów wartościowych, zwykle dokonywane przez konkurentów z branży.
Kto przegląda forum
Na forum jest: 3 użytkowników | 0 zarejestrowanych | 3 gości (bazuje na użytkownikach aktywnych w ciągu ostatnich 3 minut)
Najwięcej użytkowników online (778) było 02-08-2011
Statystyki
Liczba wątków: 5808 | Liczba komentarzy: 21360 | Liczba użytkowników: 3277 | Najnowszy użytkownik: kosecki-michal
Logowanie
Nazwa użytkownika: Hasło:
Zaloguj mnie automatycznie przy każdej wizycie
Szukaj na forum